10/11/2017

Aviació: Navegant sense perdre’s

Parlar de la navegació en aviació, en concret dels seus sistemes de dades d'aire i de sistemes inercials, és parlar de les dades que es recullen amb diverses sondes com són:

Sondes Pitot

Aviació: Navegant sense perdre's
Sonda pitot
Son les més conegudes, potser per la seva forma peculiar. Normalment se'n trobaran tres d'aquestes sondes cadascuna alimentant a un sistema, ja sigui el del comandant, el del copilot o el sistema de stand by. La sonda Pitot està connectada amb l'ADM (Air Data Module), el qual converteix aquesta pressió en paraules ARINC429, format que l'avió entén. Aquestes paraules s'envien a l'Adiru corresponent. En el cas de l'stand by, al A320, aquesta sonda ofereix les dades a l'indicador de velocitat, mentre que les dades d'aire els envia a través del seu ADM.

Ports d'Estàtics

Aviació: Navegant sense perdre's
Port d'Estàtics
Aquests ports són característics, ja que estan en un lateral i són part integral del fusellatge. Fàcilment reconeixibles ja que han d'estar en una zona delimitada i marcada i aquesta zona ha d'estar lliure de pintura. Sis d'aquests ports envien les dades de pressió estàtica a cinc adms que, al seu torn, la converteixen en el ARINC429 que s'ha comentat abans. Els dos ports stand by fan una mitjana en la pressió estàtica i l'envien directament als instruments i a l'ADR3 a través, una altra vegada, de la seva ADM.

Sensors AOA (Angle Of Attack)

Aviació: Navegant sense perdre's
Sonda d'angle d'atac
O angle d'atac. Aquestes són una mica més senzilles ja que cada Adiru té el seu propi sensor i es comunica amb ell. Aquests sensors també es coneixen com Alpha probes.

Sensors TAT (Total Air Temperature)
Aquests sensors són, en definitiva, termòmetres. En aquest cas, només hi ha dos, però dins de cada sonda hi ha dos elements sensors. Els instruments d'stand by reben la informació de l'element sensor 1 de cadascun dels sensors TAT.

Drenatges
Depenent de l'avió, hi haurà sondes que requereixin ser drenades d'aigua. En el cas de l'A320, amb excepció dels ports d'estàtica stand by, les sondes i sensors estan col·locats de tal manera que les seves línies de pressió no requereixen un drenatge manual.

Aviació: Navegant sense perdre's
Localització de sondes en un Airbus A350
Tot això és genial, però els avions són màquines i fallen. Més del que es pensa. I clar, com se sol dir, no hi ha voral en l'aire en el qual parar-se a mirar què li passa a l'aparell ... així que els enginyers dissenyen tots els sistemes amb redundàncies, per si alguna cosa fallés en l'aire, poder seguir volant sense comprometre la seguretat del vol. O en tot cas, poder aterrar a l'aeroport més proper.
Els ADIRUs, com a caixes electròniques que són, fallen. Si això succeís, es faria un commutat o switching i entraria en joc aquest sistema que tant s'ha esmentat, l'stand by.

Aviació: Navegant sense perdre's
Gràfic del sistema
Per tenir una visió global de a qui pot afectar que un ADIRU se'n vagi en orris, s'explica a partir de qui utilitzarà les dades que surten d'ells relacionats amb inercials i dades de l'aire:

- Els PFD (Primary Flight Display)
- Els ND (Navigation Display)
- ECAM SD (Electronic centralised Aircraft Monitor, Status Display): SAT (temperatura estàtica), TAT (temperatura total) i ISA (atmosfera estàndard internacional).
- La DDRMI (el RMI digital)
A més de tot això, els ADIRU transmeten dades de l'aire, actitud i paràmetres de navegació a:
- Sistema ATC per modes C i S (altitud baromètrica)
- FAC (Flight Augmentation Computer, ordinador de vol) per a càlculs de diferents velocitats.
- WXR (Weather Radar, radar meteorològic) per a l'estabilització d'actitud de l'antena.

Bàsicament, l'ADIRU1 està associat amb els sistemes 1 i la DDRMI; els Adiru 2 són els sistemes 2 i l'ADIRU3 està a l'espera, en stand by, com la norma en aviació. Aquest, el 3, pot substituir qualsevol sistema i per això té interfícies amb els tres DMC (Display Management Computer, ordinador de gestió de visualització). Si un ADR o un ANAR falla, els selectors d'AIR DATA o Attitude heading possibiliten a la tripulació usar el ADR3 o el IR3. El commutat manual és més que res per recuperar visualitzacions que d'altra banda es perdrien. Els ordinadors seleccionen els seus propis imputs d'acord a la consistència entre la computació del commutat i la visualització.

Aviació: Navegant sense perdre's
Exemple d'commutat al sistema 3
Com es veu, afecta gairebé tota la informació que un pilot necessita per volar, ja sigui altitud, temperatura o posició.

Font: AviaciónD