16/02/2017

Detecció de foc als lavabos dels avions

Els detectors de fum al lavabo hi son per detectar-hi indicis de fum. El sistema bus de seguretat connecta els detectors de fum del lavabo a la Smoke Detection Control Unit (SDCU). Aquesta supervisa contínuament l'estat dels detectors de fum i transmet senyals d'alarma o fallada a la cabina de vol i a la resta de la tripulació quan es produeix una condició incorrecta.

Detecció de foc als lavabos dels avions

Descripció del sistema
Els detectors de fum dels lavabos, estan instal·lats a cada lavabo, concretament en l'allotjament de sortida de l'aire. Els detectors de foc són de tipus ionitzadors de manera que estant permanentment analitzant l'aire ambient als lavabos.
Els sistemes bus de seguretat (loop A i B) connecten el detector de fum a la SDCU. La SDCU monitoritza contínuament la situació de fum i, quan es rep un senyal de fum des del detector, es dóna un senyal d'avís de fum a:

- Els Flight Warning Computer (FWC), que el mostren en el Engine Warning Display (EWD).

- En el Cabin Intercommunication Data System (CIDS), que genera avisos i indicacions en cabina.

Quan les SDCU reben un senyal de fallada del detector, s'envia aquest senyal a:

- El FWC, que mostra el missatge corresponent a l'EWD,

- El Central Maintenance Computer (CMC), que mostra un missatge d'error rellevant en la Multipurpose Control Display Unit (MCDU),

- El CIDS, que mostra la localització del detector de fum al Forward Attendant Panell (FAP).

La SDCU rep un senyal de pre-error (només durant el vol); quan un detector de fum ha estat contaminat. Envia un missatge de fallada de classe 3 al Central Maintenance System (CMS), el qual mostra el detector contaminat a la MCDU.

Detecció de foc als lavabos dels avions


Descripció del detector

A. Detector de fum:
El detector de fum té dues càmeres:
 • La càmera de referència,
 • La càmera de mesurament.

Detecció de foc als lavabos dels avions

La càmera de referència té una tolerància per la pressió diferencial i les diferències de temperatura que asseguren que el detector opera amb la mateixa sensibilitat tant en terra com en vol. Els detectors de fum tenen una font radioactiva la qual ionitza les partícules de l'aire que passen entre els elèctrodes del detector. Com que el fum té un pes específic més gran que l'aire, causa una major resistència elèctrica en el circuit. El corrent disminueix i la tensió a la cambra de mesurament puja a un nivell superior que a la cambra de referència.

Detecció de foc als lavabos dels avions


Un circuit electrònic s'amplifica i adapta la tensió analògica des del sensor fins al detector electrònic. El detector electrònic compara contínuament el senyal analògic amb els diferents nivells dels llindars següents:
 • Llindar de fum,
 • Llindar de pre-error alt,
 • Llindar de pre-error baix,
 • Llindar de decisió.
Detecció de foc als lavabos dels avions


Un senyal d'advertència de fum s'envia si la tensió variable, és més que el llindar de fum. Un senyal de pre-error s'envia si el voltatge variable és:
 • Entre el pre-decisió alt i els llindars de fum,
 • O entre el pre-decisió baix i els llindars de fallada.
Un senyal de fallada s'envia si:
 • Hi ha un curtcircuit a la cambra de mesurament,
 • Es produeix una fallada en els circuits electrònics,
 • El voltatge variable és menor que el llindar de fallada.

Detecció de foc als lavabos dels avions


Operació, control i indicació

A. Condició normal:
En condicions normals (sense fum; error o pre-decisió) la tensió variable de tots els detectors de fum aquesta entre els dos llindars de pre-decisió.

B. Condició de fum:
La condició de fum passa quan el detector detecta fum. Si la tensió variable del detector incrementa més que el llindar de fum per més de 5 segons, la SDCU rep un senyal de fum. La SDCU envia un senyal d'alarma de fum a l'FWC i al CIDS.

(1) El FWC comença amb els següents avisos en cabina:

- Un Continuous Repetitive Chime (CRC)

- A la visera antienlluernador, els llums MASTER WARN dels panells 411VU i 412VU s'encenen,

- En el EWD; apareix l'avís d'SMOKE LAV SMOKE.

(2) El CIDS comença la seva seqüència d'indicacions i avisos en cabina:

- En el FAP; en l'Aditional Attendant Panell (AAP) la llegenda al botó SMOKE LAV s'encén

- En l'Area Call Panell (ACP) parpelleja la llum ambre

- La campana s'escolta a través dels altaveus de la cabina de passatge

- En tots els Attendant Indication Panels (AIP) la indicació SMOKE LAV DD i el llum vermell s'encenen. DD mostra la ubicació relativa al detector de fum.

- Al lavabo, la llum de trucada parpelleja.

Al FAP del corresponent AAP, quan es prem SMOKE LAV, la campana de la cabina de passatgers i els llums de trucada s'apaguen. L'avís llueix al FAP del corresponent AAP, tant com la SDCU enviï un senyal de fum a l'CIDS.

C. Condició de fallada:
La condició de fallada ocorre quan una fallada en un detector o en el cablejat; disminueix la tensió variable en el detector de fum. Si la tensió és menor que el llindar de fallada durant més de 5 segons, la SDCU envia un senyal de fallada a l'FWC, a l'CMC i al CIDS.

(1) El FWC comença la seqüència d'avisos en cabina:

- El CRC s'escolta

- En el panell anti-enlluernadora s'encenen els llums de MASTER WARN

- En el EWD apareixen els avisos de SMOKE Lavatory DET FAULT

(2) La memòria Built-in Test Equipment (BITE) de la SDCU memoritza els missatges relatius a manteniment. A la MCDU es pot mostrar el detector de fum.

(3) El CIDS comença amb la seqüència d'indicacions i avisos en el FAP:

- La llum de CIDS CAUTION s'encén,

- En el Programming and Indication Module (PIM), la pàgina SYSTEM CHECK o la informació PRESS SYSTEM CHECK s'encén. Davant del detector de fum la indicació "<" parpelleja. Quan es prem sobre la tecla SMOKE Detectors, la pàgina mostra la següent informació: SMOKE Detectors INOP:
LAV: DD

D. Condició de pre-error:
La SDCU automàticament comprova cada detector cada 30 minuts. Quan un detector de fum és contaminat, la tensió variable augmenta o disminueix.
Si la tensió variable és:
- Superior al llindar de pre-decisió i menor al llindar de fum
- O menor al llindar de pre-decisió i superior al llindar de decisió, la SDCU detecta el pre-decisió.
La informació de pre-error és emmagatzemada en la memòria BITE de la SDCU com una fallada de classe 3, quan la segona SDCU confirma el test de la condició de pre-decisió després de 30 minuts i l'avió està en vol.


Font: AviacionD