16/08/2018

Estan preparades les xarxes Wi-Fi per les smart cities?

Les grans ciutats concentren més de la meitat de la població mundial, segons un informe recent de McKinsey, que estima que al 2050 acolliran altres 2.500 milions d'habitants. Aquesta distribució de la població dificulta cada vegada més la gestió d'aquests gegants nuclis urbans i planteja problemes de mobilitat, sostenibilitat i fins i tot de seguretat pels seus habitants.

Estan preparades les xarxes Wi-Fi per les smart cities?

En aquest context, l'evolució cap a les smart cities s'erigeix com una bona opció per, a través de la tecnologia i les dades, gestionar aquests enormes nuclis urbans d'una manera més intel·ligent i eficient i millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans. I, d'acord amb les previsions, el 2018 serà un any clau per al seu desenvolupament, ja que segons IDC, la inversió global en tecnologia per impulsar les smart cities durant aquest any arribarà als 80.000 milions de dòlars.

Fontech, la divisió tecnològica de Fon, que permet als operadors i empreses gestionar i operar Wi-Fi de forma senzilla i intel·ligent, afirma que la connectivitat serà clau per l'èxit de les smart cities. Fins ara un dels reptes que es plantejaven era l'existència d'una connectivitat ubiqua que sigui accessible i fiable. Els beneficis de les ciutats intel·ligents només s'aconseguiran si hi ha connectivitat contínua perquè els dispositius puguin comunicar-se entre ells i que els ajuntaments tinguin visibilitat sobre el rendiment de tots els sistemes de forma ininterrompuda.

Estan preparades les xarxes Wi-Fi per les smart cities?

En el context, la tecnologia Wi-Fi es presenta com un habilitador natural a causa de la gran adopció dels seus estàndards, que permet que un ampli rang de dispositius siguin capaços de connectar-se i comunicar-se entre ells, i als seus costos de desplegament relativament baixos. El Wi-Fi disposa de molts avantatges davant d'altres tecnologies perquè ha evolucionat per adaptar-se a moltes aplicacions diferents. Per exemple, s'han desenvolupat estàndards ( 802.11ah ) que operen per sota de 1GHz que tenen un major abast i resulten molt adequades per a aplicacions com sensors.

Estan preparades les xarxes Wi-Fi per les smart cities?

No obstant això, per poder aprofitar tot el potencial de les smart cities i fer front a la gran demanda de dades derivada del seu desplegament, seran necessàries xarxes Wi-Fi robustes capaces d'oferir una qualitat de connexió adaptada a cadascuna de les aplicacions: "A conseqüència de la revolució tecnològica i social en què ens trobem immersos, el Wi-Fi evolucionarà cap a un rol molt més estratègic en els propers anys. A partir d'ara ja no serà suficient oferir connectivitat als dispositius de forma aïllada, sinó que la prioritat serà gestionar les xarxes Wi-Fi de forma intel·ligent, així com controlar l'eficiència de servei", ha comentat Alex Puregger, CEO de Fon .

Les xarxes Wi-Fi públiques tindran un paper important pel desenvolupament de les ciutats intel·ligents. En particular, els operadors haurien d'aprofitar les xarxes de Wi-Fi comunitàries perquè presenten molts avantatges per a aplicacions de les smart cities. Una de les principals és que són eficients en inversió i en costos operatius. Són xarxes que no requereixen el desplegament d'infraestructura Wi-Fi addicional sinó que aprofiten els CPE residencials que els operadors ja tenen en cases dels seus subscriptors per crear la xarxa, convertint-los en punts d'accés públics.

Estan preparades les xarxes Wi-Fi per les smart cities?

A més, ofereixen una cobertura molt important a un cost molt baix. Això és molt rellevant perquè els dispositius involucrats en aplicacions de le smart cities puguin connectar-se en llocs als quals la cobertura d'altres xarxes com la xarxa de telefonia mòbil no arriba. Un altre avantatge que val la pena destacar és que les xarxes de Wi-Fi comunitàries recullen molta informació que pot emprar-se per monitoritzar i optimitzar serveis associats a smart cities com a patrons de mobilitat i localització de dispositius, concentració de persones, etc.

Els operadors haurien d'invertir en solucions que faciliten el desplegament ràpid i senzill de les xarxes Wi-Fi per poder entrar al mercat de les smart cities abans que sigui massa tard. En aquest sentit, Fontech ha desenvolupat una cartera de solucions carrier-grade que doten els operadors de les eines que necessiten no només per desplegar i gestionar les xarxes Wi-Fi comunitàries sinó per optimitzar el seu rendiment i anticipar-se a possibles incidències.

Font: RedesTelecom