20/08/2018

Gasos refrigerants naturals

El Protocol de Montreal del 1987 i el Protocol de Kyoto del 1997 van demanar a països del món que eliminessin substàncies com CFC (clorofluorocarburs), HCFC (hidroclorofluorocarburs) i HFC (hidrofluorocarburs) ja que esgoten la capa d'ozó i provoquen l’escalfament global. Molts sistemes de calefacció, ventilació i aire condicionat continuen utilitzant aquests refrigerants sintètics que violen aquests acords internacionals i causen danys ambientals.

Gasos refrigerants naturals

Recentment, un equip d'investigadors iranians van investigar com els refrigerants naturals podrien substituir CFC, HCFC i HFC en les bombes de calor geotèrmiques per així, reduir el consum d'energia i els costos operatius.

Els investigadors també van examinar els beneficis ambientals i econòmics dels refrigerants zeotrópics i azeotròpics, així com els refrigerants naturals. Segons la seva modelització, els investigadors van determinar que els materials naturals, incloent amoníac i n-butà, són els refrigerants de reemplaçament més econòmics i respectuosos amb el medi ambient per a les bombes de calor geotèrmiques.

Gasos refrigerants naturals

Les bombes de calor geotèrmiques treballen amb l’explotació de la temperatura per sota de la superfície de la terra de manera que permeten una estabilització Mitjana de de 10ºC utilitzant un cicle de compressió de vapor equipat amb canonades enterrades en rases horitzontals o perforacions verticals. Les bombes de calor geotèrmiques extreuen la calor del sòl (a l'hivern) i dissipen la calor al terra (a l'estiu) fent circular fluids com l'aigua a través de canonades enterrades. Aquest disseny aprofita les temperatures moderades del terra per augmentar l'eficiència i reduir els costos operatius dels sistemes de calefacció i refrigeració.

En la seva revisió, els investigadors van executar un programa d'anàlisi per calcular les càrregues de calefacció i refrigeració en un edifici residencial de 14 pisos. El gran repte per als propers anys en la indústria de la climatització i la refrigeració serà establir la tecnologia de refrigerant natural per substituir CFC, HCFC i refrigerants HFC. Una solució per reduir el consum d'energia de les bombes de calor serà utilitzar la terra com a font de calor renovable, tant per augmentar l'eficiència com per crear una diversitat de fonts d'energia.

Font: Institut Americà de Física