21/02/2017

Transformant les xarxes òptiques per facilitar una nova generació de serveis

L'explosió en l'ús del vídeo i serveis cloud està creant tota una nova dinàmica en el trànsit de la xarxa, caracteritzada per un ús intensiu de l'ample de banda i d'aplicacions de dades asimètriques, com passa amb els serveis de streaming de vídeo.
Els hàbits del consumidor estan canviant de forma molt ràpida i dràstica. El vídeo ha passat de ser una activitat familiar i col·lectiva a convertir-se en una experiència individual, cosa que s'ha traduït en una acceleració en el consum d'ample de banda gràcies a les simultànies descàrregues que ara es produeixen en un mateix domicili.
I encara que la grandària i la impredictible naturalesa de la dinàmica i dels fluxos del nou trànsit estan essent els motors que promouen la transformació de les xarxes de transport òptic utilitzades, tampoc podem oblidar que tant els proveïdors de servei mòbil com fix, s'estan veient pressionats per oferir una millor experiència de vídeo (QoE) als seus clients i augmentar les seves ofertes de servei cloud.
El principal repte amb què aquests proveïdors de servei s'enfronten actualment és el de saber adaptar-se a aquest creixement exponencial en el tràfic de dades, al mateix temps que han de contenir i reduir els seus costos operatius i de capital per assegurar la seva rendibilitat i creixement.

Cal transformar la xarxa òptica
Aquestes noves dinàmiques del mercat forcen a que en tota la infraestructura de la xarxa òptica, des de l'accés fins al nucli DWDM de gran capacitat per a llarga distància. tingui lloc una important transformació.

Transformant les xarxes òptiques per facilitar una nova generació de serveis

La innovació en la capa òptica està travessant un dels seus millors moments, el que és una excel·lent notícia. Entre aquestes innovacions que estan sorgint podem ressaltar les tècniques de modulació adaptativa que ens aporten una major capacitat, la millora de l'agilitat de la capa òptica gràcies a les solucions multiplayer Software Defined Networking (xarxes definides per software), i també la integració IP i òptic per millorar les eficiències.
Aquesta transformació de la xarxa òptica compta amb tres elements claus:

1. Major capacitat / escalabilitat de la capa òptica
Gràcies a una major velocitat, passant des dels 10 G a unes velocitats consistents de 100G o superiors.
Transmissió d'alta capacitat i baixa latència, crítica per satisfer les necessitats canviants de capacitat i QoS de les aplicacions per a usuaris finals, com és el vídeo HD / OTT (Over The Top).

Transformant les xarxes òptiques per facilitar una nova generació de serveis

A mesura que empreses i consumidors depenen més del núvol per a tot, aquestes necessitats de transmissió a major velocitat apareixen de nou en les velocitats d'interconnexió òptica necessàries per a la connectivitat dels centres de dades (centre de dades a centre de dades, empresa a centre de dades).
La innovació en formats d'adaptació modulativa està preparant el camí per a transmissions a velocitats superiors (200G, 400G, etc.).
L'escalament a la capa òptica ofereix una millora en la relació cost per bit.
Millores en la latència i en resposta immediata.
... Però no es tracta únicament de capacitat, la nova generació de xarxes òptiques necessiten ser més àgils i adaptables per assegurar una distribució fiable i eficient de capacitat de servei en un món de comunicacions sota demanda.

2. Major flexibilitat en la capa òptica
Extrem a extrem dinàmic i control multi capa via SDN, que es tradueix en una xarxa òptica més programable i automatitzada, uns processos de treball amb costos de funcionament optimitzats (NMS, SDN i planificació), una reducció en la complexitat, etc.
El programari intel·ligent transforma les tradicionals xarxes òptiques estàtiques en xarxes més dinàmiques, àgils i adaptables, alineades amb les demandes de nou trànsit.

Transformant les xarxes òptiques per facilitar una nova generació de serveis

També permet un subministrament extrem a extrem més ràpid i uns nous serveis empresarials gràcies a una programabilitat de xarxa simplificada (Naas, Bod).
Innovacions com els Pluggable Optical Layer, un nou enfocament de les xarxes metro òptiques, desglossen la capa òptica en petits dispositius agregables, fent-la més flexible preparada per a futurs desenvolupaments.

3. Millores en eficiències multilayer
La transformació de la xarxa òptica requerirà una integració més estreta de les capes IP i òptiques per permetre eficiències i millores en la utilització de recursos de xarxa.
Tant IP com a òptic són elements crítics a la xarxa per la implantació de serveis, tot i que tradicionalment han jugat un paper secundari degut en gran mesura a la seva planificació i disseny separats, així com la seva interconnexió estàtica i limitada.
Una unió més estreta entre capes / dominis IP i òptic utilitzant sistemes de control òptim, així com planificació multi capa i capacitat d'optimització, contribuirà a maximitzar l'eficiència total de la xarxa al mateix temps que minimitza la latència del trànsit, possibilitant noves solucions que permetin una combinació òptima de qualitat d'experiència per a usuaris finals amb el menor cost per als proveïdors de servei.

Transformant les xarxes òptiques per facilitar una nova generació de serveis

Un exemple pràctic el tenim en la combinació d'enrutament IP amb els dispositius òptics agregables abans esmentats, que milloren la flexibilitat i l'eficiència en aplicació de xarxa troncal mòbil LTE / LTE-A.
Els avenços en les tecnologies de xarxes òptiques estan marcant el camí per a una xarxa d'infraestructura de banda ampla de pròxima generació, amb nivells d'escalabilitat, flexibilitat i eficiència fins ara desconeguts. Aquestes innovacions són crítiques per posar en marxa els canvis necessaris en aquesta nova època de comunicacions en el núvol sota demanda que estan canviant, a tota velocitat, la forma en què vivim, treballem i ens entretenim.


Font: Redes Telecom